АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» сообщает об итогах проведения общего собрания держателей облигаций (НИН KZ2C0Y10D307) акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», состоявшегося 26 октября 2018 года.

Повестка дня общего собрания держателей облигаций:

1) Об изменении условий проспекта выпуска облигаций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (НИН KZ2C0Y10D307).

Итоги проведения общего собрания держателей облигаций:

Решение по вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием количества голосов, необходимого для принятия решения в соответствии с пунктом 8 статьи 9 Закона РК «О рынке ценных бумаг».

 

«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» акционерлік қоғамының облигация ұстаушыларының (НИН KZ2C0Y10D307) 26 қазан 2018 жылы өткен жалпы отырысының қорытындысы жайлы хабарлайды.

Облигация ұстаушылардың жалпы отырысының күн тәртібі:

1) «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ облигацияларын шығару аңдатпасы шарттарын өзгерту туралы (НИН KZ2C0Y10D307).

Облигация ұстаушылардың жалпы отырысының қорытындысы:

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы жайлы» Заңының 9-бабының 8-тармағына сәйкес шешім қабылдау үшін қажетті дауыстардың саны жетпейтіндіктен күн тәртібінде қозғалған мәселе бойынша шешім қабылданбады.